دوشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۹

تسهیلات خاص دولت به صاحبان خودروهای سنگین فرسوده
باروان سامانه هوشمند حمل و نقل بار - معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ظرف سه سال آینده باید خودروهای سنگین فرسوده نوسازی شوند، از ارائه تسهیلات دولتی با اقساط 2.5 تا 6 میلیون تومان به متقاضیان این طرح خبر داد- با باروان بارتان بار می شود - www.bar1.ir