دوشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۹

باروان - کامیون های آینده- Walmart والمارت
با باروان بارتان بار می شود: در این ویدئو ویژگیهای کامیون جدید شرکت والمارت را تماشا کنید باروان سامانه هوشمند حمل بار www.bar1.ir