دوشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۹

رقابت ستارگان رالی کراس در چالش آب با اسکانیا
در این رقابت ستارگان مسابقات رالی کراس پیتر سلبرگ و جان کریستوفرسون به عنوان رانندگان کامیون اسکانیا، کیفیت رانندگی خود را در چالش آب محک می زنند.