مدل ظرفیت‌سنجی ناوگان عمومی حمل‌ونقل جاده‌ای نوشته محمد رضا امین ناصری و عباس محمود آبادی به شرح زیر می باشد:

- چکیده:

حمل و نقل ..." />

باروان/بار1 باروان/بار1 باروان/بار1 باروان/بار1 باروان/بار1 باروان/بار1 باروان/بار1 باروان/بار1 باروان/بار1 باروان/بار1 باروان/بار1 باروان/بار1 باروان/بار1 باروان/بار1