دوشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۷

کن ورث های نیمه سنگین با بهینه سازی مصرف سوخت
سردبیر | ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

کن ورث های نیمه سنگین با بهینه سازی مصرف سوخت


کامیون سازی کن ورث آمریکا با بهینه سازی مصرف سوخت موتور و دینامیک کامیون ها سعی بر افزایش سهم بازار خود در آمریکا و مکزیک دارد

 

منبع: Iran۴rah