جمعه, ۲۵ آبان ۱۳۹۷

سردبیر | ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

کامیون ۲۰۱۸ شرکت اینترنشنال آمریکا


کامیون سازی اینترنشنال که ۱۷ درصد از بازار کامیون آمریکا را در دست داشته است شاید از نظر قدرت و سرعت با رقبا فاصه دارد اما دیر خراب شدن قطعات این کامیون بین رانندگان معروف است.

منبع: Iran۴rah