پنجشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۷

سردبیر | ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

برف روبی در اتوبان های آمریکا


ا آغاز سرما برف روبی در اتوبان های آمریکا آغاز شد. جالب توجه آنکه این ماشین های برف روی از آن شهرداری یا مرکز خاصی نیستند، اینها شرکت های خصوصی هستند که با شهرداری ها برای فصل سرما قرارداد دارند و اگر برفی هم نیاید، آنها مبلغ خود را دریافت می نمایند، زیرا شهرداری های معتقد هستند باید مبلغ را بپردازند تا این شرکت ها همیشه خود را به روز نگهدارند تا در سالهای بعد بتوانند به شهرداری ها خدمات دهند.روش وارد شدن به این قراردادها مناقصه بدون اسم می باشد که مانع هرگونه پارتی بازی شود.

منبع: Iran۴rah