پنجشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۷

سردبیر | ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

محفظه های بانکری مخصوص حمل غله


این نوع محفظه ها بیشتر در مناطق کشاورزی آمریکا و برای حمل غله از مزارع به سیلو ها استفاده می شود. بارگیری از بالا صورت می گیرد و تخلیه از پاینن و بیشتر در سیلو هایی که سیستم تخلیه از زیر کامیون است استفاده می شوند.

منبع: Iran۴rah