جمعه, ۲۵ آبان ۱۳۹۷

سردبیر | ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

تبلیغات اسکانیا از دپوی کامیون های اسکانیا در ایران


اسکانیای سوئد در فهرست کشورهایی که در آنها انبار یا کارخانه زیر پوشش دارد ایران و کارخانه سایپا را منظور کرده است و از عکسهای این دپو در تبلیغات خود استفاده می نماید.اسکانیا قصد دارد فناوری خودروهای دیزل را به زودی تبدیل به برقی نماید تا از رقبای خود عقب نماند اما هنوز مشخص نیست این فناوری را به سایر کشورهای زیر پوشش خود منتقل می کند یا خیر. منبع: Iran۴rah